Proves Oposició Mosso d'Esquadra

Primera prova: 60 preguntes tipus test del temari general i prova de personalitat. La prova teòrica és eliminatòria (nota mínima 4 sobre 10).

Segona prova: Course navette, press banca i circuit d'agilitat.

Tercera prova: Prova de català: queda exempt l'aspirant que acrediti el nivell C1.

Quarta prova: Proves mèdiques.

Cinquena prova: Bateria de proves de personalitat i entrevista personal.