Temari Oposició Mosso d'Esquadra

ÀMBIT A: Coneixements de l'entorn

 • Història de Catalunya i de la policia (part 1): de la formació de Catalunya al segle XVIII.
 • Història de Catalunya i de la policia (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX i XX)
 • Història de la policia a Catalunya.
 • Àmbit sociolingüístic
 • Marc geogràfic de Catalunya.
 • Entorn social a Catalunya.
 • Les tecnologies de la informació en el segle XXI.

ÀMBIT B: Institucional

 • L'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC).
 • Les institucions polítiques de Catalunya.
 • L'ordenament jurídic de l'Estat.
 • Els drets humans i els drets constitucionals. 
 • Les institucions polítiques de l'Estat.
 • Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional.
 • L'organització territorial de l'Estat.
 • La Unió Europea.

ÀMBIT C: Seguretat i policia

 • Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat.
 • El Departament d'Interior.
 • La coordinació policial.
 • El marc legal de la seguretat.
 • El Codi deontològic policial.

ÀMBIT D: Coneixement de l'entorn polític, econòmic i social.